"Zorg, Passie en Aandacht"

Algemene voorwaarden 

Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F.

 

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Patiënt: de persoon die aan Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van tandheelkundige werkzaamheden (behandelingen).

2.    Behandelingen: alle behandelingen, zoals in een begroting of tevoren aan patiënt gestuurde factuur vastgelegd en alle directe met de (mondelinge) opdracht van patiënt verband houdende handelingen in de ruimste zin van het woord.

2. Toepasselijkheid

2.1 Strekking voorwaarden

1.    Deze voorwaarden strekken ter verduidelijking ten behoeve van de patiënt van de inhoud van de voorwaarden, die gelden bij de uitvoering van de opdracht tussen hem/haar en Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. en gelden voor iedere behandeling en iedere overeenkomst tussen patiënt en Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. waarop Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien partijen van deze voorwaarden af wensen te wijken, dient dat schriftelijk te zijn vastgelegd.

2.2 De overeenkomst

1. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts, daaronder begrepen diens werkwerknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer of worden op verzoek toegezonden.

2.3 Totstandkoming van de overeenkomst

1.    De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de patiënt akkoord gaat met de behandeling. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.

2.    De door Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.Fgemaakte begrotingen zijn vrijblijvend. De patiënt verklaart zich automatisch akkoord met de offerte op het tijdstip van aanvang van de betreffende behandeling. De offerte is geldig in het lopende jaar en hebben betrekking op de huidige tarieven volgens Nza en bijbehorende techniekkosten

2.4 Uitvoering opdracht

1.    Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de gedrag en beroepsregels.

2.    Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

3.GEHEIMHOUDING,EXCLUSIVITEIT,BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1.    Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. door de patient ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

2.    Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. is gerechtigd de informatie die men verkregen heeft, waaronder persoonsgegevens, beeldmateriaal, uitslagen en/of modellen te delen met derden, te weten collega’s, tandtechnici, zorgverzekeraars en overheidsinstanties. Tevens mogen de gegevens geanonimiseerd gebruikt worden voor onderzoek, publicaties, accreditaties, presentaties, eigen website en patiëntenvoorlichting. Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. zal er daarbij voor zorg dragen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele patiënt. 

3.    Voor verdere uitleg wordt verwezen naar onze Privacy- en Cookiestatement.  

Klik hier op de link naar Privacy en cookie 

Deze maken onlosmakelijk deel uit van de algemene voorwaarden.

4.Derden

De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

5. Overmacht

1.    Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F.; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. afhankelijk is, en algemene vervoersproblemen. Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijke bemoeilijken.

2.    Als een omstandigheid intreedt, nadat Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen.

3.    In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.    Als Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. op het moment van intreden van overmacht als gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Patiënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.

6. Afspraken, annuleringen en e-mailherinneringen

1.    Alleen in geval van uiterste noodzaak kan een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos door de patiënt geannuleerd worden. Het maken van een afspraak is niet vrijblijvend en is altijd persoonsgebonden. De patiënt conformeert zich bij het maken van een afspraak automatisch aan deze annuleringsvoorwaarden.

2.    Indien om welke reden dan ook een afspraak niet kan doorgaan, dan moet dit uiterlijk 24 uur van tevoren worden doorgegeven. U dient hiervoor telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Vallen deze dagen in een weekend of op feestdagen dan kunt u uw afspraak per email annuleren op info@tandartsvanhuizen.nl. Ook dit dient uiterlijk 24 uur van tevoren te worden gedaan. Voor afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd worden de kosten van de behandeling in rekening. Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. heeft het recht om vergoeding van de werkelijke schade te vorderen. Bij telefonische gemaakte afspraken wordt de genoteerde afspraak in de agenda van Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. als juist zijnde aangemerkt. Door de patiënt zelf genoteerde afspraken in agenda’s, kalender etc. zijn geheel voor eigen risico.

3.    Daags voor de afspraak ontvangt de patiënt een herinnering van de afspraak per e-mail. Het e-mailadres moet actueel in ons bestand aanwezig zijn. Wijzigingen in e-mailadressen en andere persoonsgegevens moeten tijdig worden doorgeven. De patiënt is hier te allen tijde zelf verantwoordelijk voor. De patiënt kan aan deze e-mailservice geen enkel recht ontlenen of claimen dat hij deze niet ontvangen heeft. Het niet ontvangen van een e-mailherinnering ontslaat de patiënt niet van de plicht tot nakoming van een afspraak.

7. Kosten en betaling

1.    De kosten van de behandeling, inclusief materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandelingen van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s).

2.    Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. zal, voor zover zij een overeenkomst heeft afgesloten met een zorgverzekeraar en voor zover dit mogelijk is, binnen de voorwaarden van de overeenkomst met de zorgverzekeraar, declaraties voor prestaties mondzorg rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Daarnaast zorgt Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. voor het versturen en innen van declaraties van onze praktijk, betrekking hebbende op de gehele behandeling(en) of een deel van de behandelingen. Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. wijst u op haar betalingsvoorwaarden en -sancties die hierop van toepassing zijn. Deze ontvangt u afzonderlijk bij de algemene voorwaarden en maken onlosmakelijk deel uit van de algemene voorwaarden. 

Voor onze betalingsvoorwaarden en sancties klikt u op bijgevoegde link Betalingen

8. Behandelingen en informatie

1.    Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk geïnformeerd over de begrote kosten, daaronder begrepen de door te berekenen techniekkosten.

2.    Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of overschrijding van de begroting met meer dan 15% informeert Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. hierover. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen, de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandelingen die in aanmerking komen.

3.    De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt.

4.    De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

9. Aansprakelijkheid

1.    De aansprakelijkheid van Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. is beperkt tot het bedrag waarop de door Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. onder de verzekering.

2.    Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. beperkt tot het bedrag van de factuur of een gedeelte hiervan. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voortgedaan, of na uitschrijving van de patiënt uit de praktijk van Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. Bij uitschrijving uit de praktijk van Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. komen alle garantievoorwaarden en aansprakelijkheidszekerheden te vervallen.

10. Garantie en garantievoorwaarden

De garantievoorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de algemene voorwaarden van Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. Deze ontvangt u afzonderlijk bij de algemene voorwaarden. Tevens verwijzen u naar het kopje betalingsvoorwaarden

11. Gedragsregels

Tandartspraktijk van Huizen ziet erop toe dat een ieder – die aanwezig zijn in de praktijk- zich veilig kan voelen in de praktijk.
In de praktijk werken wij daarom met gedragsregels en veiligheidsmaatregelen.
• Wij helpen u zo snel mogelijk, maar wij nemen ook graag voor iedereen de tijd- uitloop kan dan ook niet altijd worden voorkomen-
• Spoedgevallen gaan voor reguliere behandelingen
• Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal er een aantekening worden gemaakt of zal u de toegang tot de praktijk worden ontzegd.
• Het gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan. Bent u tijdens een reguliere behandeling onder invloed van verdovende middelen, dan zal in het kader van de algehele veiligheid de behandeling niet worden uitgevoerd en volgt er een niet nagekomen afspraak
• Respecteer de privacy van onze patiënten en ons personeel. U mag geen camerabeelden maken. Het verspreiden van deze beelden is niet toegestaan. Ook het maken van videofilmpjes en het verspreiden daarvan is niet toegestaan.
• Het gebruik van alle mobiele- en/of randapparatuur is niet toegestaan. Deze zijn verboden en U dient deze buiten de praktijk te laten.
• U mag geen gebruik maken van ons netwerk, WIFI en andere soortgelijke vormen zoals Blue Tooth etc.
• Mobiele telefoons dienen uitgezet te worden op het moment  u de praktijk binnentreedt.
• Huisdieren zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden die ook zichtbaar een hoes of band dragen met daarop “Hulphond”
• De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen
• Bij ernstige overschrijding van onze regels wordt er aangifte gedaan bij de politie of zal middels 112 verzocht worden om bijstand
• De praktijk maakt gebruik van camerabeelden. Deze beelden worden voor de duur van 4 weken bewaard en daarna vernietigt en verwijderd. Mocht het noodzakelijk zijn bij calamiteiten, (be)dreigingen of andere vormen van noodzaak, dan zullen deze beelden op een USB stick worden opgeslagen.
• Tandartspraktijk van Huizen behoudt haar het recht voor u te vragen naar uw identiteit door middel van het tonen van een legitimatie. Bij weigering of twijfel zal de toegang tot de praktijk worden geweigerd

12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen patiënt en Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen patiënt en Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F., waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Tandartspraktijk H. van Huizen. V.O.F. haar kantoor/praktijk heeft.